อีเมล์สมาคม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

 

 

     
 

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2558
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (คลิกอ่านรายละเอียด)
  ดาว์นโหลดใบสมัคร

     
  หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ
ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2558

เรื่อง การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนิสิตนักศึกษา นําเสนอผลงานใน การจัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ (คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเสนอขอพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นนักพลศึกษา
นักสุขศึกษา นักนันทนาการ นักวิชาการดีเด่น และโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2558
(คลิกอ่านรายละเอียด)
     
ประกาศสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทยเรื่อง   การประกาศเกียรติคุณบุคคลและโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2555
 

     
บรรยาย ปี 2558

การจัดการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับนานาชาติ
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ
“Physical Activity Management to Develop Health & Physical Fitness
Fabian Lim TAHPER Conference 3 Dec 2015
THAI ASSOCIATION FOR HEALTH PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION ANNUAL CONFERENCE 2015 (POWER POINT)
THAI ASSOCIATION PDF
unnes TAHPER 2015
ความสำคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา ในหลักสูตรแกนกลาง
1.Start นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 9 พ.ย.58 [บันทึกอัตโนมัติ]
แนวทางการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
กิจกรรมทางกาย (Physical activity PA)
แนวความคิดในการจัดกิจกรรมทางกาย (ปรเมศวร์)
แนวคิดการจัดกิจกรรมทางกายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถาบันอุดมศึกษา
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน
การบรรยาย เรื่อง ส่งเสริมการเล่น active play
Active Play (ผศ.ดร
Active Play pesent THPER
ออกมาเล่น motion graphic
ออกมาเล่น TVC
ไฟล์บรรยายวันที่ 5 ธันวาคม 2558
กรมอนามัย กองออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุข
ปัญหาและแนวโน้มของโรคไม่ติดต่อ present grandhill 5 dec 58
ไฟล์ภาพผู้รับรางวัลและบรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุม
proceedings นครสวรรค์

บรรยาย ปี 2556

พลศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
กลไกการจัดการและการบริหารคุ้มครองพลศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษาและศิลปศึกษา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The ASEAN WAY - the Anthem of ASEAN
นายกสมาคมพลศึกษาแห่งประเทศมาเลเซีย
นายกสมาคมพลศึกษาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬา โฮจิมินซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชูคิว  เมืองนาโงย่า  ประเทศญี่ปุ่น
อธิบดีกรมพลศึกษาและศิลปศึกษา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรื่องเล่าวันนี้ 100 ปี พลศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
เรื่องเล่าวันนี้ (รศ.ดร.กรรวี  บุญชัย)
เอกสารบรรยาย (ศ.ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ)
วิกฤติหรือโอกาส หลักสูตรสุขศึกษา และพลศึกษา
วิกฤติหรือโอกาสหลักสูตรใหม่ (รศ.ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์)
การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา
need_to_know___a_physical_education_in_naperville___pbs
การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รศ.ดร.แน่งน้อย  สงวนวิทย์)
ไฟล์ภาพบรรยากาศ
Proceeding การประชุมวิชาการแห่งชาติ สพสท สุพรรณบุรี 2556

เอกสารการนำเสนอ
ห้องนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
01การพัฒนาบทเรียน การสอนผ่านเว็บวิชาการวิจัยเบื้องต้น (รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม)
02การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต วิชายิมนาสติก (ผศ.ดร.อนุชิตร แท้สูงเนิน)
03การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (ดร.พเยาว์ เนตรประชา)
04การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตรายวิชาสวัสดิศึกษา (นส.สุพิชชา ณ ป้อมเพ็ชร)
05การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว (ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์)
06การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาภูมิปัญญาไทยและสุขภาพ (นส.ประภาศิริ กลางพอน)
07การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (ผศ.เอื้อมพร นาควงศ์)
08การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (นส.สุจิตรา บุญเกิด)
09ผลของการพัฒนาจิตและทักษะที่มีต่อพฤติกรรมการพัฒนานักเรียน (นายแสวง ทวีคูณ)
10การประเมินการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน (รศ.อุมาภรณ์ คงอุไร)
11การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาการใช้ภาษาไทย (ผศ.จันทร์เพ็ญ ศิริพันธุ์)
12การศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจต่อบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ทัศนีย์ ไชยเจริญ)
13การศึกษาผลการนำชุดพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพ (นางอรชร อินทกุล)
14การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (นางสมบูรณ์ บุญชู)
15คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาและประเมินนักเรียนในสาระการเรียนรู้พลศึกษา(ผศ.รวีโรจน์ จันทร์หอม)
16ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย (นายสบสันติ์ มหานิยม)

ห้องพลศึกษา
17การบูรณาการกระบวนการวงจรคุณภาพกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา (รศ.ชูระวี สุริยจันทร์)
18การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษา (ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ)
19การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ (ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย)
20การสร้างแบบทดสอบทักษะฟุตซอล สำหรับนักศึกษาชาย (นายพูลศักดิ์ สัจจธรรมนุกูล)
21การสร้างแบบประเมินค่าทักษะการวิ่ง 100 เมตร (นายสมคิด ศรีเมฆ)
22แนวโน้มความต้องการบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา (นางสาวดารณี คชศรีสวัสดิ์)
23แบบฝึกทักษะยิมนาสติกด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ผศ.รำไพ ศูนย์จันทร์)
24ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา (นส.ณัฐชยา ลำดับวงศ์)
25โปรแกรมพลศึกษาคุณภาพสำหรับชีวิตประจำวัน (ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน)
26ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย (นางสาวอรัญญา พุทธิจักร์)
27พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ (นายเฉลิมพล พูลมงคล)

ห้องวิทยาศาสตร์การกีฬา
28การควบคุมและลดน้ำหนักที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา (ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ)
29การจัดทำแผนและระบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์)
30การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข็มแข็งทางจิตใจ (นายสุเทพ เมยไธสง)
31อนาคตภาพการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันการพลศึกษา (ดร.สุรัตน์ จินตสกุล)
32เทคนิคการนวดที่เหมาะสมกับนักกีฬาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในกีฬาฟุตบอล (นายวิทยา ปัทมะรางกูล)
33ปัจจัยด้านการรับภาระงานของกล้ามเนื้อต่อการเกิดความผิดปกติของรยางค์ส่วนบน (นายธัญญาวัฒน์ หอมสมบัต)
34พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจ (นายพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม)
35รูปแบบการเล่นที่มีอัตราส่วนชนะในการแข่งขันเซปักตะกร้อกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ผศ.สุเมธ พรหมอินท)
36แรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาของนิสิต (นายมหาลาภ ป้อมสุข)
37อนาคตภาพการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันการพลศึกษา (ดร.สุรัตน์ จินตสกุล)

ห้องสาระที่เกี่ยวข้อง
38การประเมินโครงการสถาบันการพลศึกษา พัฒนาพลศึกษา (นายประกาศิต ทองอินศรี)
39การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต วิชาหลักการตลาด (นางวันทิตา จะบัง)
40การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาจิตวิทยาการศึกษา (นางวรรณพร ขวัญบุญจันทร์)
41การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ผศ.สุปรีดี สุวรรณบูรณ์)
42การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (นางประนอม พนาเศรษฐเนตร)
43สภาพการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ (นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี)

ห้องสุขศึกษาและนันทนาการ
44การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย (ผศ.จินตนา เทียมทิพร)
45การประเมินภาวะโภชนาการ และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ ของนักเรียนชั้น ป.5 (นายเทวรัณย์ หรรษ์หิรัญ)
46การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทผักของนักเรียน ชั้น ป.6 (นายเทวรัณย์ หรรษหิรัญ)
47การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำนันทนาการตามความต้องการของผู้ประกอบการ (นายธนชาต ถวิลรพิชา)
48ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว (นส.ธนกฤตา สุขสมวาจา)
49ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้กระบองแท่งไฟแอลอีดี (ผศ.ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย)
50โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (นางรชาดา เครือทิวา)
51ผลกระทบจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อชุมชนท้องถิ่นในภาคกลาง (ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ)
52มหัศจรรย์แห่งดีปลี (นายกรณ์ มลิลา)
53เป้าหมายของการจัดกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา(รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์)
54รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิต (ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์)
55กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เวทีเชียงใหม่ (ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์)
56เป้าหมายของการจัดกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา(รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์)
57เป้าหมายของการจัดกิจกรรมทางกาย (รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์)
58กิจกรรมทางกาย (Physical activity) (รศ.เจริญ กระบวนรัตน์)
59การเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต (อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์)
60การปฏิรูปการปฏิบัติงานสุขศึกษา (ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์)
61การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการในสถานศึกษา (รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพพจน์)
62การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการในสถานศึกษา ppt (รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์)
63เทคนิคการวิจัยการเรียนการสอน นวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอน และการนำเสนอผลงาน (รศ.ดร.กรรวี บุญชัย)
64การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเตรียมการสอนสู่ยุคแท็บเลต (นายโกสินทร์ ภณิดาประกาศิ)
65การสร้างสุขในชั้นเรียนล่าสุด (นุจรินทร์ ทองกันทม)