รายนามคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาบทความ

1.  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.  ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  กระบวนรัตน์

นักวิชาการอิสระ  

3.  ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.  ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  คะนึงสุขเกษม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.  รองศาสตราจารย์ อุดร  รัตนภักดิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี  บุญชัย

นักวิชาการอิสระ

9.  รองศาสตราจารย์ ดร.นภพร  ทัศนัยนา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

10.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์

นักวิชาการอิสระ

11.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.  รองศาสตราจาร ดร.มยุรี  ศุภาวิบูลย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13.  รองศาสตราจาร ดร.สมบัติ  อ่อนสิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

15.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ปุราคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

16.  รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

17.  รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันต์  มหานิยม

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

18.  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เทียนทอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์  แย้มงามเหลือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  จุลวนิชย์พงษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

22.  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์  สุขสว่าง

มหาวิทยาลัยบูรพา

23.  รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  สีละมาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ชอบธรรมสกุล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ทวีพรปฐมกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  นครเขตต์

นักวิชาการอิสระ

28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลี  แก้วช่วย

มหาวิทยาลัยมหิดล

30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  โกมุทศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร

มหาวิทยาลัยบูรพา

32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เจริญวัฒนะ

มหาวิทยาลัยบูรพา

33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  มะวิญธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐลิกา  เพ็งลี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรอมลี  มะกาเจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์  ก้านเหลือง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช เชาว์พานิช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์  ตันพานิชย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ  ประชากุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  ราชนาวี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

43.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล  จันธิมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

44.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ชูสกุล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

45.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนภา  ทัศนัยนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

46.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

47.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรวรรณ  แสนโพธิ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

48.  ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย  ตันพานิชย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

49.  ดร.สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50.  ดร.กฤษณะ  บุญประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

51.  ดร.สิริลักษณ์  พิชัยณรงค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

52.  ดร.วรเชษฐ์  จันติยะ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

53.  ดร.ชาญกิจ  คำพวง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

54.  ดร.นาทรพี  ผลใหญ่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

55.  ดร.นภสร  นีละไพจิตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

56.  ดร.ทัศนีย์  จันติยะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

57.  ดร.ชูศักดิ์  พัฒนะมนตรี

หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬา  การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1

Please publish modules in offcanvas position.