เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

- เอกสารการบรรยาย  เรื่อง ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และ นันทนาการ เพื่อชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤตสุขภาพ 
  โดย  ดร.จรวยพร  ธรณินทร์  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการสภาการศึกษา 

เอกสารการบรรยาย  เรื่อง ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาสมอง  
  โดย  ดร.พีร  วงศ์อุปราช  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา
 

- เอกสารการบรรยาย  เรื่อง การสอนสุขศึกษา พลศึกษา ในชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  
  โดย  ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ศรีสุวพันธุ์ และ ปรเมษฐ์ เรือนมา   โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  

เอกสารการบรรยาย  เรื่อง  ประสบการณ์การจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลการเรียน การสอน สุขศึกษา พลศึกษา ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
  โดย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

เอกสารการบรรยาย  เรื่อง  ประสบการณ์การจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลการเรียน การสอน สุขศึกษา พลศึกษา ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
  โดย  อาจารย์พรพิมล   นามวงศา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

- เอกสารการบรรยาย  เรื่อง ความฉลาดรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy)
  โดย  อาจารย์ ดร.สง่า  ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ
  

- เอกสารการบรรยาย  เรื่อง ความฉลาดรู้ทางกาย (Physical Literacy)  
  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  นครเขตต์ อุปนายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย 

เอกสารการบรรยาย  เรื่อง  ความฉลาดรู้ทางนันทนาการ (Recreation Literacy)  
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ตั้งสัจจะพจน์ กรรมการบริหารสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
 

เอกสารการบรรยาย  เรื่อง  Olympic Games : Olympic Spirit  
  โดย  อาจารย์ ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ์ คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  

 

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

- เอกสารการบรรยาย  เรื่อง ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี  ราชบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  

เอกสารการบรรยาย  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  โดย  รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 

เอกสารการบรรยาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์ หลักการและแนวความคิดในการเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครู  
  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร (กคศ.)

 

Please publish modules in offcanvas position.