เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sat4

SSC

health

raipoong

ICHPER 2

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

065595
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
17
24
121
65252
500
991
65595

Your IP: 52.52.190.187
2021-04-16 07:52

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเสนอขอพระราชทาน

รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านการบริหาร จำนวน รางวัล

.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารองค์กรวิชาชีพและวิชาการสาขาสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

.เป็นผู้บริหาร เคยเป็น และหรือเป็นผู้กำหนดหรือสนับสนุนนโยบายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา กีฬานันทนาการหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

.เป็นผู้อุทิศตนให้แก่การพัฒนาวิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ การกีฬา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

.เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านวิชาการ จำนวน รางวัล

. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานทางวิชาการ มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยในสาขา/วิชาชีพสุขศึกษา

พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ

.เป็นผู้มีผลงานทางด้านวิชาการในสาขาวิชาชีพในสาขา/วิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

.เป็นผู้อุทิศตนให้แก่วิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ การกีฬา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

.เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ให้บริการวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้เรียนและบุคคลต่างๆอย่างต่อเนื่อง

บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน รางวัล

.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดีเด่นในฐานะครูผู้สอนสุขศึกษา พลศึกษา หรือนันทนาการ ระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าทุกสังกัด

.เป็นครูผู้มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าทุกสังกัด

.เป็นครูผู้อุทิศตนให้แก่วิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูสุขศึกษาและหรือพลศึกษา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

.เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้เรียนและบุคคลต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน และในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวน รางวัล

.เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดีเด่นในฐานะครูผู้สอนสุขศึกษา พลศึกษา หรือนันทนาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าทุกสังกัด

.เป็นครูผู้มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่าทุกสังกัด

.เป็นครูผู้อุทิศตนให้แก่วิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูสุขศึกษาและหรือพลศึกษา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

.เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้เรียนและบุคคลต่างๆทั้งในและนอกโรงเรียน และในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน รางวัล

เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(ทั่วประเทศ)ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และการกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพทั้งในและนอกชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียนและบุคลากรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

.ด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

. มีครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา

.๒  มีและ/หรือจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพและกิจกรรมทางกายได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

. มีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียน

.ด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

. มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมทางกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างหลากหลาย เหมาะสมและต่อเนื่อง

. มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีและมีการจัดทำระเบียนสุขภาพอย่างเป็นระบบ

. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกปีการศึกษาและนำผลไปปรับปรุง

.ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการส่งเสริมสุขภาพ

. มีสวนสุขภาพหรือสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

. มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน

. มีการจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน

.ด้านการเป็นโรงเรียนต้นแบบหรือเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพ

.๑   ได้รับการประกาศเกียรติคุณหรือได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมสุขภาพจากองค์กรภายนอก

. เป็นโรงเรียนปลอดอบายมุข

.๓   มีการรณรงค์หรือสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

.ด้านการเป็นโรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ

. มีการจัดโปรแกรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง

. มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการอย่างพอเพียง

วิธีดำเนินการ

.สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำภาคเป็นกรรมการสรรหาโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคละ โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน โดยกรรมการสรรหา ดังกล่าวประกอบด้วย

. ประธานอนุกรรมการประจำภาคเหนือ ผศ.เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์)

.๒  ประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออก ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร)

. ประธานอนุกรรมการประจำภาคใต้ ผศ.เฉลียวจูพันทะ)และ รศ.สุเมธ  พรหมอินทร์)

. ประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผศ.กาญจนา  ดาราศักดิ์)

. ประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผศ.ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร)

. ประธานอนุกรรมการประจำภาคกลาง รศ.ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์)

.สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย มอบหมายให้กรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน คน ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน อุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการสมาคม เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ให้ได้ รางวัล คือ รางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติระดับประถมศึกษาและรางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา และเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอขอรับพระราชทานโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ..๒๕๖๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

.สำหรับบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ให้ประธานอนุกรรมการประจำภาค ตามข้อ และสมาชิกสมาคมฯ เป็นผู้เสนอตามหลักเกณฑ์ จากนั้นสมาคมฯมอบหมายให้กรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน คน ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก อุปนายกฝ่ายกิจการภายในอุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการสมาคม พิจารณาคัดกรองให้ได้ รางวัล และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อเสนอขอรับพระราชทานโล่รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านการบริหาร รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านด้านวิชาการ รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านปฏิบัติการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ..๒๕๖๑ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป

๔. สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตาม ข้อ - บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ของสมาคมฯ

ดาวน์โหลดเอกสารรารละเอียด  แบบประเมินโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  แบบประเมินบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่นี่

tahper2556@gmail.com

Copyright © 2016. All Rights Reserved.