เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sat4

SSC

health

raipoong

ICHPER 2

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

065583
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
5
24
109
65252
488
991
65583

Your IP: 3.237.20.246
2021-04-16 06:53

รายนามคณะกรรมการกลั่นกรอง

      1.  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ                         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      2.  ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์                  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      3.  ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่  สุภาภรณ์                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      4.  ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ศรายุทธพิทักษ์                  คณะคุรุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  อัตชู                            มหาวิทยาลัยรังสิต

      6.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวี  บุญชัย                           ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

      7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม  ม่วงมี                          นักวิชาการอิสระ

      8.  รองศาสตราจารย์ อุดร  รัตนภักดิ์                              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

      9.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์                  นักวิชาการอิสระ

      10.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธาดา  วิมลวัตรเวที                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      11.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม                   นักวิชาการอิสระ

      12.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์                 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      13.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร์            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      14.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ตั้งสัจจะพจน์                 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      15.  รองศาสตราจารย์ เจริญ  กระบวนรัตน์                       นักวิชาการอิสระ

      16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม  นครเขตต์                   นักวิชาการอิสระ

      17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุภัทร              มหาวิทยาลัยบูรพา

      18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์                      นักวิชาการอิสระ

      19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ชอบธรรมสกุล           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  เรืองไทย                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม                       มหาวิทยาลัยมหิดล

      24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ทวีพรปฐม                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

tahper2556@gmail.com

Copyright © 2016. All Rights Reserved.