เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sat4

SSC

health

raipoong

ICHPER 2

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

065600
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
22
24
126
65252
505
991
65600

Your IP: 3.237.20.246
2021-04-16 08:23

ประวัติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย

      สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย  เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2507   โดยมี  นายกอง วิสุทธารมย์ อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้นเป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก ทั้งนี้ การก่อตั้งสมาคมวิชาชีพนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศต่างๆ ที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ที่ต่างมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ เกือบทุกประเทศ นอกจากนี้ยังมีองค์กรพลศึกษาระดับโลก ซึ่งการที่จะเป็นสมาชิกได้จะต้องเป็นสมาคมของประเทศนั้นๆ ก่อน ดังนั้น จึงมีการก่อตั้งสมาคมฯ นี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านนี้ให้ก้าวสู่สากล และเป็นองค์กรที่สามารถให้บริการความรู้แก่ครู สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ นี้ โดยปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ มากกว่า ๒,๐๐๐ คนขึ้นไป

  ปัจจุบันสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า “ส.พ.ส.ท.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Thai Association for Health, Physical Education and Recreation” ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า “TAHPER” สมาคมฯ นี้เป็นสมาคมทางวิชาการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นองค์กรอิสระ และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
    2. ศึกษาและวิจัยวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
    3. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
    4. เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรู้ระหว่างสมาชิก
    5. เป็นศูนย์การติดต่อและร่วมมือกับองค์การ และสมาคมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงทั้งใน และนอกประเทศ
    6. ส่งเสริมให้สมาชิกได้ดูงาน หรือศึกษาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการทั้งในและ นอกประเทศ

    สมาคมฯ จัดประเภทสมาชิกออกเป็น 4 ประเภท คือ

      1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีวุฒิ ผู้สอน ผู้เคยสอน หรือผู้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการทาง สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
      2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีความสนใจ และยินดีให้ความร่วมมือในกิจการของสมาคม
      3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา หรือสันทนาการ
      4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ ทรงคุณวุฒิ หรือมีอุปการคุณแก่สมาคมนี้  

   ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นสมาชิกจะมีสิทธิเสนอความเห็น สอบถามข้อเท็จจริง หรือขอดูหลักฐานอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม, มีสิทธิได้รับวารสารของสมาคมเป็นประจำ และมีสิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ประจำปี

    การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะกระทำในที่ประชุมใหญ่ โดยให้สมาชิกเลือกตั้งนายกสมาคม และให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน 19 คน ประกอบด้วย

      1. นายก
      2. อุปนายก 3 คน
      3. เลขาธิการ
      4. รองเลขาธิการ
      5. เหรัญญิก
      6. ปฏิคม
      7. สาราณียกร
      8. นายทะเบียน
      9. ประธานฝ่ายสุขศึกษา
    10. ประธานฝ่ายพลศึกษา
    11. ประธานฝ่ายนันทนาการ และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรอีกไม่เกิน 6 คน

    คณะกรรมการบริหารฯ มีอายุในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครลงนาม โดยมีรายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ดังนี้

      1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมฯ
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก
      3. รองศาสตราจารย์อุดร รัตนภักดิ์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน
      4. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ
      5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีวิ ขวัญบุญจันทร์ ประธานฝ่ายวิชาการ พลศึกษา
     6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ ประธานฝ่ายวิชาการสุขศึกษา
     7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์ ประธานฝ่ายวิชาการ นันทนาการ
     8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย ประธานฝ่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
     9. อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
   10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ชอบธรรมสกุล ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ
   11. นายเลอภพ โสรัตน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพนธ์ ๓
   12. อาจารย์อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์
   13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
   14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ กรรมการ
   15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคนธทรัพย์ เหรัญญิก
   16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล เลขาธิการ
   17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย บุญรอด รองเลขาธิการ และนายทะเบียน
   18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม รองเลขาธิการ และสาราณียกร
   19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร์ ประธานอนุกรรมการ ประจำภาคเหนือ
   20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ประธานอนุกรรมการ ประจำภาคตะวันออก
   21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว จูพันทะ ประธานอนุกรรมการ ประจำภาคใต้
   22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ศิริอังกูร ประธานอนุกรรมการ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
   24. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ ประจำภาคกลาง

tahper2556@gmail.com

Copyright © 2016. All Rights Reserved.