เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

sat4

SSC

health

raipoong

ICHPER 2

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

065600
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
22
24
126
65252
505
991
65600

Your IP: 3.237.20.246
2021-04-16 08:23

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

บรรยาย ปี 2558

การจัดการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับนานาชาติ 
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริม 
การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
“Physical Activity Management to Develop Health & Physical Fitness
Fabian Lim TAHPER Conference 3 Dec 2015
THAI ASSOCIATION FOR HEALTH PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION ANNUAL CONFERENCE 2015 (POWER POINT)
THAI ASSOCIATION PDF
unnes TAHPER 2015 
ความสำคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา ในหลักสูตรแกนกลาง 
1.Start นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 9 พ.ย.58 [บันทึกอัตโนมัติ] 
แนวทางการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity PA)
แนวความคิดในการจัดกิจกรรมทางกาย (ปรเมศวร์) 
แนวคิดการจัดกิจกรรมทางกายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถาบันอุดมศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน 
การบรรยาย เรื่อง ส่งเสริมการเล่น active play
Active Play (ผศ.ดร 
Active Play pesent THPER
ออกมาเล่น motion graphic
ออกมาเล่น TVC
ไฟล์บรรยายวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
กรมอนามัย กองออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุข 
ปัญหาและแนวโน้มของโรคไม่ติดต่อ present grandhill 5 dec 58 
ไฟล์ภาพผู้รับรางวัลและบรรยากาศผู้เข้าร่วมการประชุม 
proceedings นครสวรรค์

บรรยาย ปี 2556

พลศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
กลไกการจัดการและการบริหารคุ้มครองพลศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษาและศิลปศึกษา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The ASEAN WAY - the Anthem of ASEAN

นายกสมาคมพลศึกษาแห่งประเทศมาเลเซีย 
นายกสมาคมพลศึกษาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬา โฮจิมินซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชูคิว  เมืองนาโงย่า  ประเทศญี่ปุ่น 
อธิบดีกรมพลศึกษาและศิลปศึกษา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เรื่องเล่าวันนี้ 100 ปี พลศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
เรื่องเล่าวันนี้ (รศ.ดร.กรรวี  บุญชัย) 
เอกสารบรรยาย (ศ.ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ) 
วิกฤติหรือโอกาส หลักสูตรสุขศึกษา และพลศึกษา 
วิกฤติหรือโอกาสหลักสูตรใหม่ (รศ.ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์) 
การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
need_to_know___a_physical_education_in_naperville___pbs
การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รศ.ดร.แน่งน้อย  สงวนวิทย์) 
ไฟล์ภาพบรรยากาศ 
Proceeding การประชุมวิชาการแห่งชาติ สพสท สุพรรณบุรี 2556

เอกสารการนำเสนอ

ห้องพลศึกษา
17การบูรณาการกระบวนการวงจรคุณภาพกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬา (รศ.ชูระวี สุริยจันทร์)
18การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิธีสอนวิชาพลศึกษา (ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ)
19การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ (ผศ.ณัฐธีร์ เรืองศิลป์ชัย)
20การสร้างแบบทดสอบทักษะฟุตซอล สำหรับนักศึกษาชาย (นายพูลศักดิ์ สัจจธรรมนุกูล)
21การสร้างแบบประเมินค่าทักษะการวิ่ง 100 เมตร (นายสมคิด ศรีเมฆ)
22แนวโน้มความต้องการบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา (นางสาวดารณี คชศรีสวัสดิ์)
23แบบฝึกทักษะยิมนาสติกด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ผศ.รำไพ ศูนย์จันทร์)
24ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา (นส.ณัฐชยา ลำดับวงศ์)
25โปรแกรมพลศึกษาคุณภาพสำหรับชีวิตประจำวัน (ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน)
26ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย (นางสาวอรัญญา พุทธิจักร์)
27พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในสวนสาธารณะ (นายเฉลิมพล พูลมงคล)

ห้องวิทยาศาสตร์การกีฬา
28การควบคุมและลดน้ำหนักที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา (ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ)
29การจัดทำแผนและระบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์)
30การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข็มแข็งทางจิตใจ (นายสุเทพ เมยไธสง)
31อนาคตภาพการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันการพลศึกษา (ดร.สุรัตน์ จินตสกุล)
32เทคนิคการนวดที่เหมาะสมกับนักกีฬาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในกีฬาฟุตบอล (นายวิทยา ปัทมะรางกูล)
33ปัจจัยด้านการรับภาระงานของกล้ามเนื้อต่อการเกิดความผิดปกติของรยางค์ส่วนบน (นายธัญญาวัฒน์ หอมสมบัต)
34พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจ (นายพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม)
35รูปแบบการเล่นที่มีอัตราส่วนชนะในการแข่งขันเซปักตะกร้อกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ผศ.สุเมธ พรหมอินท)
36แรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาของนิสิต (นายมหาลาภ ป้อมสุข)
37อนาคตภาพการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันการพลศึกษา (ดร.สุรัตน์ จินตสกุล)

ห้องสาระที่เกี่ยวข้อง
38การประเมินโครงการสถาบันการพลศึกษา พัฒนาพลศึกษา (นายประกาศิต ทองอินศรี)
39การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต วิชาหลักการตลาด (นางวันทิตา จะบัง)
40การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาจิตวิทยาการศึกษา (นางวรรณพร ขวัญบุญจันทร์)
41การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ผศ.สุปรีดี สุวรรณบูรณ์)
42การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (นางประนอม พนาเศรษฐเนตร)
43สภาพการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ (นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี)

 

tahper2556@gmail.com

Copyright © 2016. All Rights Reserved.